процедура: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ : %    Индикативен старт на процедурата:  2023 година

242526

Основна цел:

Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика.

Безвъзмездно финансиране

• 100% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – няма
• максимален размер на БФП – 391 166 лева
• сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат

 

 

 

 

Бюджет на процедурата:

291 166 000 лева

Кой може да кандидатства:

Допустими за кандидатстване са микро, малки и средни предприятия.

Допустими разходи за финансиране :

• Производствени инвестиции, необходими за преодоляване на трудностите свързани с стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите/услугите

• Въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

• Инвестиции за възстановяване и растеж, вкл. за интернационализация на дейността на предприятието;

• Инвестиции в технологии за подобряване опазването на околната среда.