НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 

 
Националния план за възстановяване и устойчивост на селското стопанство.

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Разработване на иновации -В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Съвместимост на проектите с принципа на “Ненасяне на значителни вреди” Спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е предварително условие за одобряването на националните плановете от Комисията и Съвета, което е определено в Регламента за Механизма за възстановяване и […]