Какво представлява “принципът на ненанасяне на значителни вреди”?

Дадена дейност нанася значителни вреди на смекчаването на последиците от изменението на климата, ако води до: значителни емисии на парникови газове; повишено неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите; […]

Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ)

През тази система, контролните органи ще могат да разполагат в реално време с информация за количеството и видовете употребени ПРЗ и торове на полето. Дневниците за растителна защита ще бъдат част от тази цифрова система (модул 1 ). Модул 2 За животновъдите […]

Процедура BG-RRP-6.004 – ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Краен срок: 20.12.2023 г. 17:30 ч. 1. Цели на процедурата 2. Кой може да кандидатства: 3. Размер на средствата по процедурата 4. Допустими разходи и дейности за финансиране 5. Недопустими […]

Процедура BG-RRP-6.005 – ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Срок на изпълнение на одобрените проекти до 9 месеца от датата на подписването на договора за финансиране; до 12 месеца за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на […]

Процедура BG-RRP-6.006 – ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Краен срок за кандидатстване: 2023 година . Срок на изпълнение на одобрените проекти до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, които не включват строително […]

Процедура № BG-RRP-6.007 „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

Крайният срок за изпълнение на одобрени проекти не по-късно от 30 юни 2025 г. […]

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Краен срок: 15.05.2023 г. 16:30 ч. Начален срок: 14.02.2023 г. 18:00 ч 1. Цели Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за […]

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Съвместимост на проектите с принципа на “Ненасяне на значителни вреди” Спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е предварително условие за одобряването на националните плановете от Комисията и Съвета, което е определено в Регламента за Механизма за възстановяване и […]