БЛОГ/НОВИНИ

ЕВРОПРОЕКТ – управление и изпълнение

    Изпълнението на един проект представлява фазата, в която плановете и стратегиите, разработени по време на фазата на планиране, се прилагат на практика. Това е етапът, в който реално се създават и реализират резултатите на проекта и изисква внимателно управление на ресурси, време, комуникации и рискове.

Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024 г. Цел на процедурата: насърчаване на инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.   Допустими кандидати:   1) Да са […]

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Разработване на иновации -В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Подходи и специфични техники за работа с традиционни данни

“Работа с данните” е много широко понятие. То може да се отнася, както до първично събиране на факти, така и тяхната обработка или графична визуализация. Това са данни, които са събрани чрез проведени анкети или …

ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙНИ ФИРМИ, ЗАНАЯТИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ

Stoic 11 ноември 30, 2023 2:52 pm ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙНИ ФИРМИ, ЗАНАЯТИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ Индикативна дата на обявяване на процедурата 28.03.2024 г. 1. Кой може да кандидатства: 2. Цели на процедурата 3. Размер на средствата по процедурата 4. Допустими разходи и дейности за финансиране 5. Недопустими за финансиране: 1. Кой може да кандидатства: ⇒  […]