БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

услуги

BI (Business Intelligence )

Анализ на данни

“BI (Business Intelligence) познато още като “Бизнес разузнаване” е група от техники и методи за придобиване и преобразуване на големи сурови данни,  в смислена и полезна информация за целите  бизнес анализ.”

 Важна характеристика на BI (Business Intelligence), е  че се занимава с анализиране на минали събития, чрез обработка на голям обем  данни. Затова не всеки вид бизнес анализ, може да бъде разгледан като Бизнес разузнаване.

Друга особеност, която е трябва да се отчита, е че сами по себе си   запълнени 2000 реда с  данни не представляват набор от  големи данни.  Големите данни освен големият обем от данни , също се характеризират с 

 •  разнообразието на включените типове данни,
 • променливостта на източниците на информацията от където са извлечени,
 • от  скоростта,  с която се обработват .

За разлика от това, подходът на бизнес анализа, който не е анализ на данни и следователно не BI (Business Intelligence ) е  SWOT анализ.  SWОT анализът е известен вид качествен анализ с  принос към стратегическото вземане на решения на една компания. В него се посочват силните и слабите страни при ръководене на конкретен бизнес, така че SWOT анализа  да може да подобри стратегията на фирмата. Но това не е анализ, основан на данни

BI проект

Целта на BI проект

е  по-лесно да се обработване на големи количества информация, като дава на организациите способността:

 • да получат познания за нови пазари.
 • да преценят търсенето и до колко са подходящи дадени продукти и услуги за различни сегменти от пазара. 
 • Да се измери влиянието и усилията в маркетинг кампании.

 BI  анализа е най-ефективен, когато се комбинират данни, получени от пазара, в който една компания оперира (външни данни) с данни от източници на компанията, вътрешни за бизнеса- като финансови и операционни данни (вътрешни данни).

Фактори за успех при прилагането на BI проект

АНАЛИЗ НА ДАННИ

има  в три различни области, които организациите трябва да оценят, преди да пристъпят към осъществяване:

 • Нивото на ангажираност към проекта от страна на висшето ръководство.
 • Нивото на необходимост от осъществяване на такъв проект.
 • Количеството и качеството на наличната бизнес информация.

Ползи от изпълнение на BI проект

След  дентифициране на нови възможности и използването на ефективна стратегия, базирана на

 • може да даде на бизнеса предимство в конкурентния пазар и дългосрочна стабилност. 
 • може да се използва за поддръжка на широк спектър от бизнес решения, вариращи от оперативни до стратегически.

Основните оперативни решения включват – продуктово позициониране и оценяване.

 

Ako, имат интерес за изпълнение на такъв проект, пишете ни на електронната поща office@stoic11.com за първоначална безплатна консултация.

Можем да сме ви полезни  в различни проекти и сфери на работа: 

 • Създаване на бази данни:  Да проектираме и създаме бази данни, включително дефиниране на таблиците, връзките между тях и определяне на правилните типове данни.
 • Запитвания (Queries): Можем да напишем за вас  сложни SQL заявки за извличане, промяна и изтриване на данни от базата данни. Също така съм запознат с оптимизация на заявки за постигане на по-добра производителност.
 • Управление на данни: Можем да сме ви полезни в  добавяне, редактиране и изтриване на  данни от готови базата данни, както и да извършвам операции за трансформация и агрегация на данни.
 • Администриране на бази данни: Работили сме с MySQL за администриране на бази данни, включително създаване на потребители, управление на правата за достъп и изпълнение на редовни административни задачи.
 • Работа със скриптове: Имаме опит с писане на скриптове на SQL за автоматизиране на задачи като генериране на отчети, обновяване на данни и други.