Author : Daniela Dimova

Подходи и специфични техники за работа с традиционни данни

“Работа с данните” е много широко понятие. То може да се отнася, както до първично събиране на факти, така и тяхната обработка или графична визуализация. Това са данни, които са събрани чрез проведени анкети или …

Внедряване на ERP системи

Stoic 11 януари 2, 2024 10:38 am Внедряване на ERP системи “ERP е цялостна рамка за организиране, дефиниране и стандартизиране на бизнес процесите, необходими за ефективното планиране и контрол на една организация, така че тази организация да използва своите вътрешни познания за да търси външни ползи.” Тя е платформа, на която стоят много други подсистеми, […]