Author : Stoic 11

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Разработване на иновации -В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙНИ ФИРМИ, ЗАНАЯТИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ

Stoic 11 ноември 30, 2023 2:52 pm ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙНИ ФИРМИ, ЗАНАЯТИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ Индикативна дата на обявяване на процедурата 28.03.2024 г. 1. Кой може да кандидатства: 2. Цели на процедурата 3. Размер на средствата по процедурата 4. Допустими разходи и дейности за финансиране 5. Недопустими за финансиране: 1. Кой може да кандидатства: ⇒  […]

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ДОГОВАРЯ и ПРОЦЕДУРИ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ

При входиране на искане за кредит, всяка финансовата институция прави на база : Нетен средномесечен доход от трудови правоотношения за последните 6 месеца; Средномесечен доход на база данъчна декларация, след приспадане на данъчни и други задължения; Доходи от наеми, пенсии…..

Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“

Идеята на финансирането, чрез този Фонд във всички Агро-подсектори е да става с бързи проекти, както и с улеснена процедура. Ще се финансира оборудване, съоръжения и техника, но няма да се финансира строителство. (например: Ще може да […]

Какво представлява “принципът на ненанасяне на значителни вреди”?

Дадена дейност нанася значителни вреди на смекчаването на последиците от изменението на климата, ако води до: значителни емисии на парникови газове; повишено неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите; […]

Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ)

През тази система, контролните органи ще могат да разполагат в реално време с информация за количеството и видовете употребени ПРЗ и торове на полето. Дневниците за растителна защита ще бъдат част от тази цифрова система (модул 1 ). Модул 2 За животновъдите […]