ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост в селското стопанство :

 Мерки и схеми за кандидатстване за безвъзмездни средства през 2023 година 

Процедура BG-RRP-6.004 – ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Краен срок: 20.12.2023 г. 17:30 ч. 1. Цели на процедурата 2. Кой може да кандидатства: 3. Размер на средствата по процедурата 4. Допустими разходи и дейности за финансиране 5. Недопустими […]

Процедура BG-RRP-6.005 – ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Срок на изпълнение на одобрените проекти до 9 месеца от датата на подписването на договора за финансиране; до 12 месеца за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на […]

Процедура BG-RRP-6.006 – ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Краен срок за кандидатстване: 2023 година . Срок на изпълнение на одобрените проекти до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, които не включват строително […]

Процедура № BG-RRP-6.007 „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

Крайният срок за изпълнение на одобрени проекти не по-късно от 30 юни 2025 г. […]

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Съвместимост на проектите с принципа на “Ненасяне на значителни вреди” Спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е предварително условие за одобряването на националните плановете от Комисията и Съвета, което е определено в Регламента за Механизма за възстановяване и […]