ПРСР

Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“

Идеята на финансирането, чрез този Фонд във всички Агро-подсектори е да става с бързи проекти, както и с улеснена процедура. Ще се финансира оборудване, съоръжения и техника, но няма да се финансира строителство. (например: Ще може да […]

Процедура BG-RRP-6.004 – ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Краен срок: 20.12.2023 г. 17:30 ч. 1. Цели на процедурата 2. Кой може да кандидатства: 3. Размер на средствата по процедурата 4. Допустими разходи и дейности за финансиране 5. Недопустими […]

ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Субсидиите са предназначени за съществуващи или новорегистрирани микропредприятия, занаятчии или земеделски стопани, намиращи се на територията на общините от селски райони. СПИСЪК НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КЪДЕТО КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ СЕДАЛИЩЕ ИЛИ […]

МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

  Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  Краен срок:  2023  година  1. Цели Целите на мярката са насочени към укрепване на устойчивото управление на горите чрез: Подобряване на сечите за възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните […]

ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ През 2023  година  прием: през Местни икономически групи (МИГ)  Допустими кандидати: : Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро; Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска […]

ПОДМЯРКА 4.2 “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

Цели: 1.1 Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: – по-добро използване на факторите за производство; – въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; – подобряване на качеството и безопасността […]

ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“

ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ  Индикативен срок кандидатстване:  2023 год Общ бюджет на процедурата 600 000 евро Основна цел: Помощта ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Кой може да кандидатства: Земеделски […]