МПС

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Разработване на иновации -В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ.

ПРОЦЕДУРА BG-RRP- ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ.”  срок за кандидатстване :  ПРИКЛЮЧИЛ 1. Цели 2. Кои може да кандидатства: Само кандидати, които са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май […]