зелени иновации

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Разработване на иновации -В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Процедура “ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ”

Stoic 11 октомври 17, 2021 5:58 pm Процедура “ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ” % От допустимите разходи по проекта Индикативен старт на процедурата: Предстои да бъде обявен Основна цел: Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева Кой може да кандидатства: […]