Day: 01/10/2023

Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“

Идеята на финансирането, чрез този Фонд във всички Агро-подсектори е да става с бързи проекти, както и с улеснена процедура. Ще се финансира оборудване, съоръжения и техника, но няма да се финансира строителство. (например: Ще може да […]

Какво представлява “принципът на ненанасяне на значителни вреди”?

Дадена дейност нанася значителни вреди на смекчаването на последиците от изменението на климата, ако води до: значителни емисии на парникови газове; повишено неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите; […]

Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ)

През тази система, контролните органи ще могат да разполагат в реално време с информация за количеството и видовете употребени ПРЗ и торове на полето. Дневниците за растителна защита ще бъдат част от тази цифрова система (модул 1 ). Модул 2 За животновъдите […]