Day: 07/01/2023

ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Субсидиите са предназначени за съществуващи или новорегистрирани микропредприятия, занаятчии или земеделски стопани, намиращи се на територията на общините от селски райони. СПИСЪК НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КЪДЕТО КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ СЕДАЛИЩЕ ИЛИ […]