Day: 02/01/2023

МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

  Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  Краен срок:  2023  година  1. Цели Целите на мярката са насочени към укрепване на устойчивото управление на горите чрез: Подобряване на сечите за възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните […]