Day: 22/07/2022

ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ През 2023  година  прием: през Местни икономически групи (МИГ)  Допустими кандидати: : Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро; Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска […]