Day: 17/07/2022

ПОДМЯРКА 4.2 “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

Цели: 1.1 Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: – по-добро използване на факторите за производство; – въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; – подобряване на качеството и безопасността […]