Процедура “ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ”

%
От допустимите разходи
по проекта

Индикативен старт на процедурата: Предстои да бъде обявен

Основна цел:

Да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика.

Бюджет на процедурата:

100 000 000 лева

Кой може да кандидатства:

Допустими за кандидатстване за микро, малки и средни предприятия

Безвъзмездно финансиране

• минимален размер на БФП – няма
• максимален размер на БФП – 391 166 лева
• сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат

Допустими разходи за финансиране са:

Средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга, в това число:
• Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
• Разходи за външни услуги (вкл. наеми и режийни разходи);
• Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).