Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“

Ще се финансира оборудване, съоръжения и техника, но няма да се финансира строителство.

(например: Ще може да се кандидатства за соларни панели, но не и за направата на инсталации за биометан.) Идеята на  Фонда   е  финансирането  във всички агро-подсектори, да става с така наречените  “бързи проекти  с улеснена процедура за кандидатстване.”

НАПРАВЛЕНИЯ : 

Направление 1 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ : Безвъзмездната помощ ще се предоставя на регистрирани земеделски стопани.

Индикативен списък на възможните инвестиции:

 • оборудване/съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък;
 • оборудване/съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството;
 • оборудване/съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
 • оборудване/съоръжения за преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
 • оборудване за прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.);
 • инвестиции в мобилни кланични пунктове;
 • оборудване/съоръжения за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване
 • системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти

а) за растениевъдството 

 • за събиране, обработка и анализ на поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и  прочие.
 • отдалечен контрол, управление и мониторинг на данните.

б) за животновъдството :

 • за проследяване на здравословното състояние на животните,
  норми на хранене, продуктивност, и др.
 •  цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни и способстват за оптимизиране на обема на направените вложения;
 • автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси:
 • за растениевъдството – при торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.;
 • за животновъдството –въвеждане на системи за механизирано хранене, доене, поене и почистване; системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително в пчеларството; системи за управление на тора; електропастири; GPS системи за
  идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.
 • други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси

2.Направление „Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“:
Целта  е да се стимулират създаването на къси вериги на доставка; модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.
Бенефициенти: земеделски стопани, организации на производители, кооперации, сдружения на земеделски стопани.

Индикативен списък на възможните инвестиции:

 •  изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикетиране и др.) и съхранение на плодове и зеленчуци.
 • оборудване/съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране и др.)
 • оборудване/съоръжения за складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и др.)
 • техника за транспортиране на продукцията и др.

3.Направление „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“

 Целта е  насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни.  

Бенефициенти: развъдни организации, получили разрешение за осъществяване на развъдна дейност, съгласно Закона за животновъдството.

Индикативен списък на възможните инвестиции:

 • изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж;
 • съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.)
 • оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните;
 • оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и/или съхранение на семенна течност;
 • транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др.

4.Направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“

Цели:  По-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии; използване на пречистени отпадъчни води; автоматизиране на процесите на управление на водите; намаляване на загубите на вода и пр.

Бенефициенти: регистрирани земеделски стопани.

Индикативен списък на възможните инвестиции:

 • поливни системи, включително инсталации за дъждуване;
 • системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;
 • инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, както и за повторното им  използване;
 • оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
 • съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;
 • системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения;
 • други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделска дейност.