Процедура BG-RRP-6.005 – ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Процедура BG-RRP-6.005 – ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Срок на изпълнение на одобрените проекти

 • до 9 месеца от датата на подписването на договора за финансиране;
 • до 12 месеца за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж.
 • Крайният срок за изпълнение  на одобрени проекти не по-късно от 30 юни 2025 г. 

1. Цел на процедурата

Нарастване на броя на земеделските стопани, извършили инвестиции за адаптиране на своите стопанства за по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии,

 Размер на средствата по процедурата

Общият разполагаем бюджет за безвъзмездната финансова помощ  по настоящата процедура възлиза на  99 736 317.оо лева без данък върху добавената стойност (ДДС).

Разходите за невъзстановим ДДС са допустим разход  и се финансират със средства от държавния бюджет, които възлизат на допълнителни  до 19 947 262.00 лева.

Финансови параметри за проект:

 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

 • Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение  от един кандидат е 19 947 262.00 лева, без ДДС

За кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП, максималният размер на допустимите разходи не трябва да надвишава максималният размер за едно проектно предложение от един кандидат. 

 • Интензитет на безвъзмездната помощ е до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими дейности за финансиране са:

Подпомагат се инвестиции пряко свързани  с ефективно управление на води  и по-ефективно използване на водните ресурси, в земеделските стопанства при първично селскостопанско производство:

 • внедряване на водоспестяващи технологии,
 • използване на пречистени отпадъчни води,
 • автоматизиране на процесите на управление на водите,
 • намаляване на загубите на вода и пр.

3. Допустими кандидати:

 • Регистрирани  земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.),

  това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022 г.

⇒  да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

 ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Животновъдните обекти, включени в проекта, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

4. Допустими разходи и дейности за финансиране

Доставка и монтаж на:

 • напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване.
 •  съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.
 • оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.
 • други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност.
 • оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване;  
 • оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството.
 • автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.
 •  инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

5 Недопустими разходи и дейности за финансиране:

Разходи за закупуване включително, чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване, за частта над пазарната им стойности ли частта, надвишаваща определените референтни стойности разходи;

 • Машини и съоръжения втора употреба.
 • Закупуване на недвижима собственост.
 • Закупуване на превозни средства – (например: пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди,  ремаркета, полуремаркета и велосипеди).
 • Разходи за ремонт, реконструкция и изграждане на съоръжения за съхранение на растителен и животински торов отпадък – торови площадки, лагуни, балони и др. с подобно предназначение.

С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма да се подкрепят дейностите и активите:

 • Инвестиции свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране.
 • Инвестиции, които  при дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.
 • Инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързания воден обект или обекти.
 • Инвестиции, които водят до „нетно увеличение на напояваната площ“ на места, където водните обекти вече са подложени на натиск.

6. Критерии за оценка на проект

Само с кандидати с предложението за изпълнение на инвестицията, преминали успешно оценката на административното съответствие и допустимост и оценка на качеството, ще бъдат сключени договори за финансиране, в рамките на разполагаемия по процедурата бюджет, като:

 • Предложения получили минимум 3 точки по критериите за оценка на качеството,  се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.
 • Получилите  по-малко от 5 точки по критериите за оценка на качеството, се отхвърлят.

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Кандидат с история като земеделски стопанин

Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин от предходните най-малко 4 стопански години – 15 т.

15

2

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ

Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 17 точки;
• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 15 точки;
• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 13 точки;
• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 11 точки;
• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 9 точки;
• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 7 точки;
• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 5 точки;
• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 3 точки;
• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка

17

3

Заявен размер на безвъзмездното финансиране

Точките по критерия се изчисляват за всички ПИИ според заявения размер на инвестиционните разходи, като за ПИИ с размер на заявените разходи от 30 000 лв. до 100 000 лв. включително се присъждат максималният брой точки. За ПИИ с размер на заявените разходи над 100 000 лв. точките се получават като от максималния брой точки “20” се изважда резултатът от разделянето на горницата над 100 000 лв. на 53 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

Пример:

точки = 20-(ПИИ-100000)/53000

20

4

Кандидатът е производител на биологични продукти

Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство

15

5

ПИИ с по-високо ниво на проектна готовност

За ПИИ са представени всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ).

Важно: условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията документи.

30

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:  

97

Минимално изискуем брой точки по критериите за оценка: 

3

Процедура BG-RRP-6.005 – ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА