1. Допустими кандидати

Субсидиите са предназначени за съществуващи или новорегистрирани микропредприятия, занаятчии или земеделски стопани, намиращи се на територията на общините от селски райони.

СПИСЪК НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КЪДЕТО КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ СЕДАЛИЩЕ ИЛИ КЛОН

2. Финансиви параметри

Финансовата помощ по мярка 6.4 на ПРСР не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи по проекта,  съгласно решенията на Комитета по наблюдение на ПРСР към Министерство на земеделието, горите и храните при спазване на правилата за „минимална помощ“.

Максимален размер на субсидията е 200 000 евро.*

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта 600 000 евро.*

Авансовите плащания са до 50% от одобрената субсидия по проекта.*

3. Допустимите сектори за финансиране:

 • бетонов възел, производство на бетонови изделия
 • Производство на облекло и други шивашки дейности
 • Сладкарски цех, призводство на тестени закуски, производство на готови храни
 • Хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия, сухи сладкарски изделия
 • Производство на шоколадови и захарни изделия
 • Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
 •  Кожарство;
 • Изработване на накити;
 •  Изработване на изделия от ковано желязо;
 • Художествено леене;
 • Звънчарство;
 • Ножарство;
 • Изработване и ремонт на старинно оръжие;
 • Везбарство;
 • Художествено плетиво;
 • Изработване на национални носии и кукли;
 • Грънчарство;
 • Художествена обработка на дърво и дърворезба;
 • Изработване на художествени тъкани;
 • Гайтанджийство;
 • Изработване на национални костюми;
 • Изработване и ремонт на български народни;
 • музикални инструменти;
 • Художествена обработка на камък;
 • Бакърджийство (медникарство);
 • Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство;
 • Ръчно килимарство.
 • аква – парк, басейн, спа – център, водни атракции;
 • уелнес център, спортен център;
 • къщи за гости, семейни хотели и ресторанти
 • кабинет за медицински дейности, зъболекарски кабинет
 • спортни  и фитнес центрове за възстановяване и рехабилитация
 • аутсорсинг, интернет и др. операторски услуги, дейности в IT сектора  
 • пералня, химическо чистене, гладене
 • козметичен салон, фризьорски салон
 • детска градина, хоспис, старчески дом 
 • автосервиз, автомивка, ремонт на земеделска техника
 • ремонт на битови уреди, електорника, GSM апарати, часовници

4. Допустими разходи за финансиране :

1. Проектът да се изпълнява на територията на община от селските райони в страната;

2. При изграждането и експлоатацията на проекта да няма отрицателно влияние върху околната среда.

3. Бенефициентът трябва да представи разработен бизнес – план, показващ икономическа устойчивост на инвестицията за срок от 5 години или 10 години при наличието на строително-монтажни работи в инвестицията.

4. Стопанството на кандидати, които са земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

5. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат едновременно  и поне 10% топлинна енергия от общия обем на произведената енергия;

6. При инвестициите свързани с производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на въглехидрати земеделски продукти, захарни култури, маслодайни и други технически култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20% от общия обем ползвани суровини.

 • Строителство и ремонт на сгради и облагородяване на прилежащи територии
 • Закупуване, включително на нови машини и оборудване.
 •  компютърен софтуер;
 • придобиване на интелектуална собственост – ноу-хау, патенти;
 • лицензи за ползване и производство ;
 • търговски марки.

Разходи за експертни разработки :

 • за архитекти, проектанти, инженери, адвокати;
 • хонорари, свързани с консултации и разработки относно екологичната устойчивости икономическата рентабилност;
 • хонорари, свързани с консултации, изготвяне и управление на проекта.

 Безвъзмездно финансиране

Приоритет за подбор на проектни предложения *