BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

краен срок
за подаване на проектни предложения

15.05.2024 г.- 16:30 часа

По процедурата се подкрепят предприятия от различни икономически сектори като проектите им следва да са насочени към разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от петте тематични области на ИСИС 2021-2027, както следва:
“Информатика и ИКТ”;
“Мехатроника и микроелектроника”;
“Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
“Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
“Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Основна цел:

Със средства по процедурата ще се финансира дейности по
> разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране;
> създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и
> дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

Бюджет на процедурата:

Безвъзмездно финансиране

Минимален размер по индивидуалните предложения е 50 000 лв.
Максимален размер е както следва:
• Микро предприятия: 250 000 лева лева
• Малки предприятия: 400 000 лева
• Средни предприятия, малки дружества със средна капитализация и олеми предприятия: 500 000 лева.

Бенефициенти

Допустими за кандидатстване за микро, малки и средни предприятия и големи предприятия