ПРОЦЕДУРИ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ

Анализ на платежоспособността

1

А. При входиране на искане за  кредит, всяка финансовата институция прави  анализ на платежоспособността Ви на база :

  1. Нетен средномесечен доход от трудови правоотношения за последните 6 месеца;
  2. Средномесечен доход на база данъчна декларация, след приспадане на данъчни и други задължения;
  3. Доходи от наеми, пенсии и други;
  4. Остатъчен доход от 400 лв. за всеки пълнолетен член и по 250 лв. за всеки непълнолетен член на семейството, а при едночленно семейство – 400 лв.
  5.  Размера на всички други текущи задължения по  кредити към датата на кандидатстване, към други финансови институции или стокови кредити.

 Някой банки предлагат услугатапредварително одобрение за отпускане на ипотечен кредит” само на база платежоспособност на кандидата.  Срока на валидност е един месец. 

Услуга много удобна , когато се ползване промоционални условия или при избор и подписване на предварителен договор за покупко-продажба.

Схемата за усвояване на кредита.

2

Б. При подписване на договор за кредит може да бъде приложена  различна схема на погасяване, която обикновено е с месечни анюитетни вноски или с индивидуален погасителен план.

В. При покупка на имот, които все още няма Акт 16 , банката определя  схемата за усвояване на кредита. Може да бъде еднократно или на траншове, съгласно етапите на строителство.  Това се съгласува предварително и със строител /инвеститор. 

Таксите и комисионните, включени в годишните разходи по кредита:

3

Г. Трябва да се обърнете и на всички  месечни такси обслужване на сметка; разходи за застраховка имот и застраховка живот; таксата за предсрочно погасяване до първата година и други.

4

Д. С цел да се  предвидите целия необходим бюджет, дължим в деня на изповядване на сделката  пред нотариус, трябва  да се предвидят  и размера на всички дължими данъците, таксите и комисионни:

  1. Такси по прехвърляне на собствеността и влизане във владение. Размер е според населеното място, като може да бъде от 3 до 5% от цената на имота и  включват: местни данъци, такса за вписване към Агенцията по вписванията и нотариална такса.
  2. Комисионна към брокери или Агенции за недвижими имоти, която е различен %  от стойността на сделката.