Какво представлява “принципът на ненанасяне на значителни вреди”?

 1.  Дадена дейност нанася значителни вреди на смекчаването на последиците от изменението на климата, ако води до:

 • значителни емисии на парникови газове;
 • повишено неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите;
 • влошава доброто екологично състояние или добрият екологичен потенциал на водните обекти, включително на повърхностните и подземните води;
 • влошава доброто екологично състояние на морските води.

2. Дадена дейност нанася значителни вреди на кръговата икономика, включително предотвратяването на образуването на отпадъци и рециклирането, ако води до:

 • значителна неефективност при използването на материали;
 • при прякото или непряко използване на природни ресурси;
 • ако води до значително увеличаване на генерирането, изгарянето;
 • обезвреждането на отпадъци;
 • ако дългосрочното обезвреждане на отпадъци може значително и трайно да навреди на околната среда.

3. Дадена дейност нанася значителни вреди на предотвратяването и контрола на замърсяването, ако води до

 • значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водите или земята. 

4. Дадена дейност нанася значителни вреди на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите, ако

 • нанася значителни вреди на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите.