1. Цели:

1.1  Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната
промишленост чрез:
– по-добро използване на факторите за производство;
– въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на
доставка;
– подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
– постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
– подобряване опазването на околната среда.
1.2  Инвестиране в земеделски стопанства за получаване на добавена стойност от 
земеделските продукти.

2. Кой може да кандидатства:

2.1 Земеделски производители, Еднолични търговци или юридически лица, които отговарят на условията:

а) Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Наредба № 3/1999 г.), без прекъсване през последните 36 месеца, към датата на подаване на проектното предложение;

б) Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство,  да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

2.2  Признати Групи или организации на производители. 

3. Допустимите сектори за финансиране:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци, включително гъби;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти.

Приоритетни ще са проекти, включващи инвестиции за: преработка на суровини от чувствителни сектори (“Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство”, “Етеричномаслени и медицински култури”); имат интегриран подход; осигуряват устойчива заетост или допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Безвъзмездно финансиране

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е  586 740 лв.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 39 116 000 лв

4. Допустими разходи за финансиране :

 1. Разходи за материални инвестиции – средствата в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга; закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, земя, специализирани транспортни средства; изграждане/модернизиране на лаборатории, собственост на кандидата;
 2. Разходи за нематериални инвестиции – закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност .
 3.  Общи разходи  – Предварително направени разходи  (не по-рано от 01.01.2014 г.) за :
  • предпроектни проучвания, такси,
  • хонорари за архитекти, инженери и  консултанти,
  • консултации за  икономическа устойчивост на проектното предложение.

Приоритет за подбор на проектни предложения *

Приоритетни ще са проекти, включващи инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори:

 •  “Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство”, “Етеричномаслени и медицински култури”;
 • Имат интегриран подход;
 • Осигуряват устойчива заетост или
 • Допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.
 •  Проекти, в които е заложено обмяната на опит и обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата .

източник :  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020  

Имате нужда от повече информация,

или искате да проверите дали сте допустим за кандидатстване

Изберете си час за онлайн консултация