ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

През 2023  година  прием: през Местни икономически групи (МИГ) 

Допустими кандидати: :

 1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;
 2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейности/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
 1. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 1. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите,които включват най-малко 6 лица и са извън посочените по-горе;

Финансова помощ се предоставя на: 

 • земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Допустими разходи за финансиране :

По мярка 4.1. “Инвестиции в земеделските стопанства” се подпомагат проекти с дейности за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство и икономическа устойчивост чрез:

 •  Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; 
 • Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; 
 • Опазване на компонентите на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци; 
 • Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; 
 • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 • Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Разходи за материални активи

Допустими в рамките на земеделското стопанство са следните разходи:

 1.  Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, вкл. такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2.  Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 3. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности; 
 4. Закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства като камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.;
 5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 6. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 
 7. Закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително, чрез финансов лизинг.
 8. Закупуване на софтуер, включително, чрез финансов лизинг.
Разходи за нематериални активи
 1. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1. на ПРСР2014-2020; 
 2. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти:
 • свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства,
 • въвеждане на добри производствени практики,
 • подготовка за сертификация;

     3. За ноу-хау,

 • придобиване на патенти права и лицензи,
 • за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 
Общи разходи по проекта

Разходи, свързани с проекта, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект :

 • разходи за предпроектни проучвания,
 • такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти,
 • консултации за екологична и икономическа устойчивост на проект,
 • проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение,

Условия за допустимост на разходите

За да подлежат на подпомагане кандидатите представят:

 1.Бизнес план по образец , който съдържа:

 • подробно описание на планираните инвестиции и дейности ,
 • доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи и трайни насаждения – за 10 годишен период.
 • Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на кандидата, както и постигането на показателите от бизнес плана.
 • Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.
 • Бизнес планът да води до постигане на една или повече от целите на мярката и включените дейностите да са в  съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

2. Проектите трябва да се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат

 • Документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение.
 • Разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
 • Нотариално заверен и вписан в районната служба по вписванията – в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството;

б) обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;

в) създаване и/ или презасаждане на трайни насаждения.

3. Документ  не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на земеделска техника и специализирани транспортни средства, които:

а) не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

б) поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

4. Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:

 • Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза “Технически проект” или
 • “Работен проект (работни чертежи и детайли)” в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.); 
 • Подробни количествени сметки за предвидените строително.

5. Когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията се прилага: 

 • архитектурно заснемане на обекта/съоръжението и/или
 • архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява.

6. Когато инвестицията по проекта е за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, които са част от технологичен процес, се представя:

 • Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице и/или Технически спесификации.

7. Когато инвестицията по проекта е за създаване или презасаждане на трайни насаждения, се представя:

 • Агроплан/Технологична карта за създаване и отглеждане на трайни насаждения, изготвен и заверен от правоспособно лице.

Безвъзмездно финансиране

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв.*

 • Максималният размер на допустимите разходи за проектни предложения за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, е 2 933 700 лв.*
 • Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура, е 488 950* лв.

*  За всяка  Местна Икономическа Група, максималният размер е в зависимост от остатъченият й разполагаемият бюджет.

източник :  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020