ПРОЦЕДУРА BG-RRP- ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ.
” 

срок за кандидатстване :  ПРИКЛЮЧИЛ

1. Цели

2. Кои може да кандидатства:

 • Само кандидати, които са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия ( малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация.
 • Категорията на предприятието кандидат се определя след като се вземат предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП. При определяне категорията на предприятието, съгласно чл. 4г от ЗМСП, когато предприятието е предприятие партньор или свързано предприятие, данните за годишен оборот и и/или стойност на активите се определят за две последователни финансови години, в които предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, на базата на годишните им финансови отчет или консолидирания финансов отчет на предприятието, или консолидираните финансови отчети, в които предприятието е включено.
 • При определянето на нетните приходи от продажби за 2021 г. на предприятието кандидат, според  Условията за кандидатстване, се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата.
 • Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2019
 • Допустимо е изграждане на допълнителна нова фотоволтаична система за собствено потребление задължително в комбинация с батерии, въпреки наличието на вече изградена фотоволтаична система, при положение, че са спазени и всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата, т.е
 • Кандидатът следва да спазва и регламентираното в чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), че „краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на  предоставената мощност, но не повече от 5 MW.“ 
 •  Инсталираната мощност на изградената по процедурата нова фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощностъгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW
 •  Присъединената мощност се удостоверява чрез договор/удостоверение с ЕРД, като изискване за до два пъти присъедиенната мощност,  следва да е спазено и на ниво отделен обект.
 • Удостоверение, издадено от ЕРД или Договор с ЕРД съгласно изискването по Условията за кандидатстване за налична предоставена мощност на предприятието-кандидат, трябва да е към 01.12.2022 г. 

3. Не допустими разходи и дейности за финансиране:

 • Дейности и разходи, свързани с изградените  съоръжения /фотоволтаична система и съоръжения , след като същите са започнали вече своята работа (включително разходи по поддръжка и замяната на малки части и компоненти на енергийното съоръжение, които обикновено се извършват по време на очаквания жизнен цикъл на инсталацията).
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия, т.е
 • Юридическо лице-кандидат, което не е изцяло (100%) собственик на сградата/имота (терена), където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, не е допустим по настоящата процедура.
 • Произведената електрическа енергия от изградената по процедурата фотоволтаичната  не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система).
 • В случай че кандидатът не може да представи удостоверение, издадено от ЕРД, или договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на предприятието кандидат за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите, същият не е допустим по настоящата процедура.
 • Разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени.
 • Разходи за консултантски услуги за подготовка на предложението за изпълнение на инвестиция, както и разходи за управление на проекта.

 Безвъзмездно финансиране

1.  Минималният  размер на безвъзмездното финансиране за едно предприятие 75 000 лева

2. Максималният размер е 1 000 000 лева.

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

4. Допустими разходи за финансиране :

 • Разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • В определената пределна (максимална) цена от 3 000 лева без ДДС за изграждане на 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение, се включват всички разходи, необходими за изграждане на системата, включително и разходите за придобиване на батериите, които са задължителна инвестиция. 
 •  Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

** В случай,  че идейният проект и/или техническият/работен проект са изготвени преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, разходите за тях са недопустими за финансиране по процедурата.

Приоритет за подбор на проектни предложения *

 • Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.
 • Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е < 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я .