Процедура № BG-RRP-6.007 „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

Срок на изпълнение на одобрените проекти

 • до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, които не включват строително – монтажни работи;
 • до 18 месеца за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж.

1. Цел на процедурата

Основна цел на процедурата е насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

Индикатор/и за резултат:

Брой подкрепени инвестиционни проекти за създаване на животновъдни обекти за преценка на мъжки разплодни животни

 • Начална стойност – 0 (2022 г.)
 • Междинна стойност – 3 – II-ро тримесечие на 2024 г.
 • Крайна стойност – 6 – ІV-то тримесечие на 2025 г.

 Размер на средствата по процедурата

Общият разполагаем бюджет за безвъзмездната финансова помощ  по настоящата процедура 4 591 920,14 лева, без данък върху добавената стойност (ДДС).

Разходите за невъзстановим ДДС са допустим разход  и се финансират със средства от държавния бюджет, които възлизат на допълнителни  918 385,01 лева.

Финансови параметри за проект:

 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

 • Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение  от един кандидат е 1 500 000 лева, без ДДС

За кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП, максималният размер на допустимите разходи не трябва да надвишава максималният размер за едно проектно предложение от един кандидат. 

 • Интензитет на безвъзмездната помощ е до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

3. Допустими кандидати:

 • Развъдни организации на едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ);

да са признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.;

да имат одобрена развъдна програма и действащо разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.;

да са микро-, малки и средни предприятия съгласно чл. 3 от ЗМСП;

да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

3. Допустими дейности и разходи за финансиране

Подпомагат се предложения за инвестиции, пряко свързани с насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

Финансират се разходи,  извършени след сключване на договора за финансиране за:

 • Разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг на специализирани транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал;

 • Отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества,  при едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ),

 • Добив на биологичен материал, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес

 • Закупуване и/или инсталиране на оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните, оборудване и апаратура за лаборатории и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;

4. Недопустими разходи и дейности за финансиране:

 • Инвестиционни разходи  свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти;
 • Дейности, които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и за които не е представена самооценка относно принципа за ненанасяне на значителна вреда;

 •  Разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

 •  Дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти.
 • Не се подпомагат като самостоятелни предложения за изпълнение на инвестиции или дейности:

  а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;

  б) закупуване на специализирани  транспортни средства

5. Критерии за оценка на проект

Само с кандидати с предложението за изпълнение на инвестицията, преминали успешно оценката на административното съответствие и допустимост и оценка на качеството, ще бъдат сключени договори за финансиране, в рамките на разполагаемия по процедурата бюджет.

 

Критерии за оценка

Минимално изискване

Брой точки

1

Развъдната организация има сключени договори с по-голям брой земеделски стопани

Развъдната организацията има сключени договори с по- голям брой земеделски стопани от минималния (8) съгласно Приложение № 12

Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 10 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 8 договора със земеделски стопани, като към минималния брой точки “2” се добави разликата между договорите на конкретния кандидат и минималния брой договори (8), разделена  на 63,875 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 519 или повече сключени договори със земеделски стопани, се присъждат 10 т.

2

Развъдната организация има сключени договори със земеделски стопани, които отглеждат по-голям брой животни

По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ДПЖ (931), съгласно Приложение № 12

Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки; 

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 931 броя ДПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки “2” се добави разликата между отглежданите ДПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ДПЖ (931), разделена  на 8 665,615 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 113 584 или повече отглеждани ДПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ЕПЖ (1 988), съгласно Приложение № 12.

Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 1 988 броя ЕПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки “2” се добави разликата между отглежданите ЕПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ЕПЖ (1 988), разделена  на 3 111,923 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 42 443 или повече отглеждани ЕПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

3

Развъдната организация е одобрена за развъждане на изчезващи или застрашени от изчезване породи

Всички породи, за които е одобрена развъдната организация са само от изчезващи или застрашени от изчезване породи съгласно Приложение № 12

Брой точки- 3 точки

Точки по критерия получават само ПИИ, подадени от кандидати развъдни организации, за които всички породи съгласно Приложение № 12 са изчезващи или застрашени от изчезване. Точки по критерия не се присъждат, когато дори само една от породите не е изчезваща или застрашена от изчезване.

4.

Предложението за извършване на инвестиция е подадено от обединение на две или повече организации под формата на дружество по Закона за задълженията и договорите

 

Брой точки- 5 точки