Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

6. Критерии и методика за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции.

Критерии

Минимално изискване

Максимален праг

А

Б

В

Г

1.

ПИИ, представени от кандидати до 50 години включително.

ПИИ са представени от физически лица и ЕТ на възраст:

• от 18 до 40 години включително – 5 точки

• от 41 до 50 години включително – 3 точки

5

2.

Проектни предложения, представени от кандидати – жени

ПИИ са представени от жени – физически лица и ЕТ.

5

3.

Заявен размер на инвестиционните разходи

ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 10 000  до 500 000 лв. вкл. получават 20 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 500 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки “20” се изважда резултатът от разделянето на горницата над 500 000 лв. на 25 500 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

 

Пример:

1) 20 т., ако 10000<= ПИИ <= 500000

2) точки = 20-(ПИИ-500000)/ 25000

20

4.

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ

Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 15 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 14 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 10 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 2 точки;

• по-голямо от 6  – 0 точки

15

5.

Кандидатът е производител на биологични продукти

Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г.

10

6.

Кандидат с история като земеделски стопанин

Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за последните четири стопански години (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

10

7.

ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, съгласно Приложение № 9

Приоритет получават ПИИ с посочените култури и/или животни, съгласно Приложение № 9 и включени в Таблица 1 и Таблица 2 в Приложение № 3. В случаите, при които в една от двете и/или в двете таблици (1 и 2) от Приложение № 3 са включени култури и/или животни, извън списъка по Приложение № 9, то точки по критерия не се получават.

20

8.

ПИИ с екологични инвестиции

Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 50 % от заявените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация и/или за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление

10

Общ брой точки по критериите за оценка на предложение за изпълнение на инвестиция.

95

Срок на изпълнение на одобрените проекти:

  • до 9 месеца от датата на подписването на договора за финансиране;
  • до 12 месеца за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж.