„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

1. Цели

Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система и да съхраняват произведената електроенергия.

2. Кои може да кандидатства:

 • Само кандидати, които са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия ( малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация.
 • Категорията на предприятието кандидат се определя, след като се вземат предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.   
 1. Категорията на предприятието, съгласно чл. 4,г от ЗМСП, когато предприятието е предприятие партньор или свързано предприятие, данните за годишен оборот и и/или стойност на активите се определят за две последователни финансови години, в които предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, на базата на годишните им финансови отчет или консолидирания финансов отчет на предприятието, или консолидираните финансови отчети, в които предприятието е включено.
 • Нетните приходи от продажби за 2021 г. на предприятието кандидат, според  Условията за кандидатстване, се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата.
 • Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2019
 • Допустимо е изграждане на допълнителна нова фотоволтаична система за собствено потребление задължително в комбинация с батерии, въпреки наличието на вече изградена фотоволтаична система, при положение, че са спазени и всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата, т.е:
 1.  Общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на  предоставената мощност, но не повече от 5 MW.“ 
 2.  Инсталираната мощност на изградената по процедурата нова фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощностъгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW
 •  Присъединената мощност се удостоверява чрез договор/удостоверение с ЕРД, като изискване за до два пъти присъединената  мощност,  следва да е спазено и на ниво отделен обект.
 • Удостоверение, издадено от ЕРД или Договор с ЕРД съгласно изискването по Условията за кандидатстване за налична предоставена мощност на предприятието-кандидат, трябва да е към 01.12.2022 г. 

3. Не допустими разходи и дейности за финансиране:

 • Дейности и разходи, свързани с изградените  съоръжения /фотоволтаична система и съоръжения , след като същите са започнали вече своята работа (включително разходи по поддръжка и замяната на малки части и компоненти на енергийното съоръжение, които обикновено се извършват по време на очаквания жизнен цикъл на инсталацията).
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия, т.е
 • Юридическо лице-кандидат, което не е изцяло (100%) собственик на сградата/имота (терена), където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, не е допустим по настоящата процедура.
 • Произведената електрическа енергия от изградената по процедурата фотоволтаичната  не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система).
 • В случай че кандидатът не може да представи удостоверение, издадено от ЕРД, или договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на предприятието кандидат за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите, същият не е допустим по настоящата процедура.
 • Разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени.
 • Разходи за консултантски услуги за подготовка на предложението за изпълнение на инвестиция, както и разходи за управление на проекта.

 Безвъзмездно финансиране

1.  Минималният  размер на безвъзмездното финансиране за едно предприятие 75 000 лева

2. Максималният размер е 1 000 000 лева.

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

4. Допустими разходи за финансиране :

 • Разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • В определената пределна (максимална) цена от 3 000 лева без ДДС за изграждане на 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение, се включват всички разходи, необходими за изграждане на системата, включително и разходите за придобиване на батериите, които са задължителна инвестиция. 
 •  Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

** В случай,  че идейният проект и/или техническият/работен проект са изготвени преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, разходите за тях са недопустими за финансиране по процедурата.

Приоритет за подбор на проектни предложения *

 • Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.
 • Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е < 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я .

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”