Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ)

Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ

През тази система,  контролните органи ще могат да разполагат в реално време с информация за количеството и видовете употребени ПРЗ и торове на полето. Дневниците за растителна защита ще бъдат част от тази цифрова система (модул 1 ).

Модул 2  За животновъдите  електронно ще се издаване на рецепти за антимикробни продукти. Автоматична оценка на използваните продукти. Електронно вписване и проследяване на вноса, производството, търговията и съхранението на широк кръг ветеринарномедицински продукти (модул 2).

Модул 3 „От фермата до трапезата“ отговаря за проследяването на продукти на всички етапи на агрохранителната верига – от първичното производство до крайното потребление на принципа на уникален идентификационен код (QR код, баркод или др.)

Модул 4  Изграждане на „Платформа за онлайн обучение и консултации“, чрез  който  ще предоставя на земеделските производители,  информация свързана с въвеждане на съвременни технологични и екологични решения в техните стопанствата. Платформата ще дава възможност и за организиране на уебинари и обучения по важни за фермерите теми. 

Модул 5  „Мрежа за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд“. Тя ще осигурява данни за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите в земеделските земи; ще дава достъп до най-важната информация за развитието на посевите в стопанството с оглед оптималното планиране на агротехническите мероприятия и вземането на адекватни управленски решения.

Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ)