Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” 
Краен срок:  2023  година 

1. Цели

Целите на мярката са насочени към укрепване на устойчивото управление на горите чрез:

 • Подобряване на сечите за възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите;
 • Подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене);
 • Подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и  производството и добива на недървесни продукти от горите.
 • Подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места на предприятията от горската промишленост.

2. Кой може да кандидатства:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • МСП;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

3. Допустимите за финансиране:

Допустими кандидати, които отговарят на следните условия:

 1. Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
 2.   Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха, попадащи в териториалния обхват ;
 3. Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25 %;
 4. Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори, попадащи в териториалния обхват;
 5. Едноличните търговци и юридическите лица се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК) и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
 6. Микро, малки и средни предприятия се подпомагат, при условие, че отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
 7.  За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

 Безвъзмездно финансиране

Финансови параметри на проектите:

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000,00 лева
 • Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е 200 000,00 лева
 • Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 50% от общия размер на допустимите разходи по всеки проект.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 5 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 100 000,00 лева

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата. Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Финансовата помощ по мярка са под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

 • За допустими се считат само разходите, които са извършени след като заявлението за подпомагане е одобрено от компетентния орган, с изключение на предварителните разходи, необходими за подготовка на проектното предложение.

4. Допустими дейности за финансиране

 • Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 • Сушене и импрегниране на дървен материал;
 • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.
 • Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
 • Обезпечаване с оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
 • Изготвяне на планове или програми за управление на горите.

ВАЖНО: Предвидените дейности в проектното предложение трябва да са обосновани, като необходими за постигане на целите на проекта и очакваните резултати. Кандидатите трябва да обосноват съответствието на дейностите и целите на проекта с целите и очакваните резултати по процедурата.

1., свързани със съответния проект, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. Разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. ІІ, подточка 1, не могат да превишават 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

2.Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3.Закупуване на софтуер;

4.Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

5. Недопустими разходи за финансиране

 1. подпомагане, като самостоятелни проекти или дейности закупуването на софтуер; ноу-хау; придобиване на патенти права и лицензи; разходи за регистрация на търговски марки и процеси;   разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
 1.  подпомагане дейности, свързани с производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници.
 1.  подпомагане дейности, които не са обосновани и след изпълнение на дейността по проекта няма да допринесат към целите на процедурата.

Приоритет за подбор на проектни предложения *

 • „Проектът създава нови работни места“.

 • „Проектът включва инвестиция за закупуване на техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност)